• Moderne bildekk er laga av over 200 materialar. Dette inkluderer naturleg gummi, syntetisk gummi, stål, tekstil og ulike kjemiske forbindelsar. Kvart materiale bidreg til dekket sin ytelse, haldbarheit og tryggleik.
  • Nokre dekkprodusentar eksperimenterer med bruk av miljøvennlege materialar. Til dømes, bruk av gummi frå løvetannplanter som eit alternativ til tradisjonell gummi.
  • Under vulkaniseringsprosessen er det viktig å forhindre luftbobler i gummien. Luftbobler kan føre til svakheiter i dekket og potensielt forårsake at det sprekk under bruk.
  • Mønsterdjupna på eit dekk påverkar ikkje berre grepet, men også kor mykje støy dekket produserer. Dette er ein viktig faktor i dekkdesign, særleg i urbane område der støyforureining er ei uro.
  • Luftfrie dekk, eller dekk utan indre luftkammer, er under utvikling. Desse dekka kan ikkje punkterast og har potensial for lengre levetid og mindre vedlikehald.
  • I motorsport, som Formel 1, blir dekkproduksjon tilpassa spesifikke løp. Dette inneber unike blandingsteknologiar og mønsterdesign som er skreddarsydd for kvar bane.
  • Nye dekk har ein «innkøyringsperiode» på omtrent 500 kilometer. I denne perioden kan dekket sin ytelse vere litt annleis ettersom produksjonsrestar brytast ned og dekket tilpassar seg.
  • Ultralydteknologi blir nokre gonger brukt under produksjon for å sikre at dekkmaterialane er jamnt fordelte, noko som er viktig for dekket sin haldbarheit og ytelse.
  • Radialdekket, ein viktig innovasjon i dekkteknologi, blei først introdusert av Michelin i 1946. Denne konstruksjonen førte til betre køyrestabilitet og lengre dekklevetid.
  • Sjølv om dei fleste bildekk er svarte, kan gummi faktisk produserast i mange fargar. Svartfargen kjem frå tilsetjinga av karbonsvart, som aukar dekket sin slitestyrke og UV-motstand.
0